Bảng giá vàng 9/1: Thị trường dao động hẹp chờ tin mới