Diễn biến thị trường vàng tuần qua: ấn tượng trong tuần trăng tròn