Giá trị của trang sức cao cấp được xác định như thế nào?