Giá vàng tiếp tục tăng, co hẹp khoảng cách với thế giới