“Nếu bạn thích ai, bạn phải đặt một chiếc nhẫn lên tay người ấy!” | Tập đoàn Phú Quý

“Nếu bạn thích ai, bạn phải đặt một chiếc nhẫn lên tay người ấy!”