Những khuyến cáo của BỘ Y TẾ và WHO nhằm phòng dịch bệnh viêm phổi Corona