Phú Quý kéo dài CT "Tháng vàng khai trương" thêm 02 ngày vào 05/09/2017 và đến hết ngày 06/09/2017