TẬP ĐOÀN PHÚ QUÝ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN TRADE MARKETING