Tổng hợp diễn biến thị trường tuần qua: Vàng phục hồi chưa ấn tượng