Tuần này: Giá vàng thiết lập ở mức quanh vùng 39 triệu đồng/lượng