Vàng ngoại ‘phăm phăm’ leo dốc kéo vàng nội tăng theo