Vàng SJC bất động mặc vàng thế giới đang hướng lên sát ngưỡng $1.300