Vàng tiếp tục dậy sóng, thị trường diễn biến khó lường