Vàng trong nước chỉ còn cao hơn thế giới chưa đến 200 nghìn đồng/lượng