Vàng trong nước giảm sâu trong vòng hơn 1 tháng qua