Vàng trong nước “thất thểu” quanh các mức thấp năm